Nokia 150 TA-1235 xóa mật khẩu màn hình lấy ngay

Waiting for device... COM379
  Connection : USB 1.0 Full-Speed 
  USB Driver : [Nokia] usbser - Version : 1.0.0.1
  Boot Mode : NOKIA [0421:069C]
Handshaking... OK
  MEID : AA4017C0CA58A04D24BD3DC04EE2A838
Booting META... OK
Wating for META... OK
Phone must have battery inside!
Waiting for device... COM379
  Connection : USB 1.0 Full-Speed 
  USB Driver : [Nokia] usbser - Version : 1.0.0.1
  Boot Mode : NOKIA [0421:069C]
Initializing META... OK
Handshaking with device... OK
   Hardware : MT6261B, E01 
   SWVer : GEMINIVAL.10.01.11.p1 
Formatting USERDATA... OK
Shutting down device... OK

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây